TÀI LIỆU THAM KHẢO – NGÀNH KẾ TOÁN

1. Giáo trình Kế toán tài chính, NXB ĐH Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội (năm 2011), Tác giả: PGS.TS Phạm Văn Công. 2011.
2. Quản trị nhân lực, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội (năm 2012), Tác giả: PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân và ThS.Nguyễn Vân Điềm.
3. Chế độ kế toán doanh nghiệp: Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán; Quyển 2: Báo cáo kế toán, chứng từ và sổ kế toán – Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của BTC, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội (2006), Bộ Tài chính.
4.Luận văn của các anh chị khóa trên.
5.webketoan.vn
6.danketoan.vn
7.luanvan.net
8.tailieu.vn


TÀI LIỆU THAM KHẢO
– Giáo trình “ Kế toán tài chính”- Học viện Tài chính
– Giáo trình “ Kế toán tài chính doanh nghiệp”
– Đại học kinh tế quốc dân
– Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các thông tư hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính.
– Chế độ Kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính
– Tài liệu kế toán, quy trình sản xuất của Công ty Cổ phần thép ống Vạn Xuân
– www.doc.edu.vn
– www.tailieu.vn
– www.luanvan.vn


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Bộ Tài chính (2008). Chế độ kế toán doanh nghiệp (quyển 1), Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.
Bộ Tài chính (2008). Chế độ kế toán doanh nghiệp (quyển 2), Nhà xuất bản Tài Chính, Hà Nội
PGS.TS Võ Văn Nhị (2007). Nhà Xuất bản Tài Chính, Tp.HCM
Trần Xuân Nam (2010), Nhà xuất bản Thống Kê, Tp.HCM.
Trường Đại Học Kinh Tế Tp.Hồ Chí Minh (2009), Nhà xuất bản lao động, Tp.HCM


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. PGS.TS Phạm Văn Công, 2011, Giáo trình Kế toán tài chính, NXB ĐH Kinh tế Quốc Dân
2. PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân và ThS.Nguyễn Vân Điềm, 2012, Quản trị nhân lực, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân
4. PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang, 2013, Giáo trình Kế toán quản trị, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân
5. GS.TS Nguyễn Quang Quynh, 2013, Giáo trình Kiểm toán hoạt động, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân
6. GS.TS Nguyễn Quang Quynh và PGS.TS Ngô Trí Tuệ, 2013, Giáo trình Kiểm toán tài chính, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân
7. Chế độ kế toán doanh nghiệp: Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán; Quyển 2: Báo cáo kế toán, chứng từ và sổ kế toán – Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC
8. Luận văn của các anh chị khóa trên.
9. Nhiều chứng từ, sổ sách, tài liệu do Công ty cung cấp.
10.webketoan.vn
11.danketoan.vn
12. luanvan.net
13. tailieu.vn


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.   Giáo trình kế toán – Đại học kinh tế quốc dân (chủ biên PTS Đặng Thị Loan).
2. Lý thuyết hạch toán kế toán – NXB Tài chính – Năm 1996.
3. Chế độ tiền lương mới:
+ Nghị định số 10/2000/CP ngày 27 tháng 3 năm 2000 của chính phủ về việc quy định lương tối thiểu trong các doanh nghiệp.
+ Thông tư hướng dẫn số 11 ngày 6 tháng 4 năm 2000 của Bộ lao động thương binh xã hội.
4. Đỗ Văn Thận – Phân tích tài chính doanh nghiệp – NXB Thống kê – Năm 1999.
5. Tài liệu của Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long–do phòng kế toán cung cấp
6. http://webketoan.webs.com
7. http://ketoanthue.vn
8. http://www.webketoan.vn
9. http://www.ketoanmay.comTÀI LIỆU THAM KHẢO – NGÀNH QUẢN TRỊ KD

1.TS. Lưu Thanh Đức Hải. 2007. Quản trị Tiếp Thị. Nhà xuất bản Giáo Dục.
2.TS. Lưu Thanh Đức Hải. 2003. Nghiện cứu Marketing. Tài liệu lưu hành nội bộ.
3.Philip Kotler. 1997. Quản trị Marketing. Nhà xuất bản Thống Kê.
4.Th.s Huỳnh Phú Thịnh. 2007. Chiến Lược Kinh Doanh. Tài liệu lưu hành nội bộ.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Công ty TNHH Đầu Tư và phát triển thương mại Vương Gia, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, 2015.
[2] Nghiêm Sỹ Thương, Giáo trình Cơ sở Quản lý tài chính, NXB Giáo Dục Việt Nam
[3] Lê Thị Phương Hiệp, Bài giảng phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp
[4] Nguyễn Tiến Dũng – Th.S. Ngô Trần Ánh, Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các chuyên ngành của khoa kinh tế và quản lý, 2006


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Công ty TNHH Thương mại in & Sản xuất bao bì Quang Minh , báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2014-2015
2. Công ty TNHH Thương mại in & Sản xuất bao bì Quang Minh , bảng cân đối kế toán ngày 21/12/2015
3. Ths. Nguyễn Tiến Dũng – hướng dẫn thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.
4. Nguyễn Tiến Dũng (2015), Quản trị Marketing, Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
5. Nghiêm Sĩ Thương, Giáo trình cơ sở quản trị tài chính, Bộ giáo dục và đào tạo
6. TS. Trương Đức Lực – ThS. Nguyễn Đình Trung, Giáo trình quản trị tác nghiệp, Trường Đại học Kinh tế quốc dân
7. Nghiêm Sĩ Thương, Giáo trình Nguyên lý kế toán, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Ngô Trần Ánh (2000), Kinh tế và Quản lý doanh nghiệp, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
2. Nguyễn Văn Công (2012), Kế toán danh nghiệp, Lý thuyết – Bài tập mẫu và Bài giải, NXB ĐH KTQD.
3. Nguyễn Tiến Dũng (2010) – Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, Khoa Kinh tế và Quản lý, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
4. Nguyễn Tiến Dũng, Bài giảng quản trị Marketing, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
5. Nguyễn Tấn Thịnh (2009), Quản trị nhân lực, NXB KHKT.
6. Nghiêm Sỹ Thương (2010), Giáo trình cơ sở quản lý tài chính, NXB Giáo Dục Việt Nam.
7. Vở ghi các môn học trên lớp.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Nguyễn Tấn Thịnh; Giáo trình quản lý nhân lực trong doanh nghiệp; NXB Khoa Học và Kỹ Thuật; 2008
[2]. Nghiêm Sỹ Thương; Giáo trình Quản lý tài chính; NXB Đại Học Bách Khoa Hà Nội; 2008
[3].Phạm Thị Gái (2004), Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Thống kê Hà Nội
[4]. Nguyễn Văn Nghiệp; Bài giảng môn “Kế toán doanh nghiệp”; Bộ môn Quản trị Tài chính kế toán – Viện Kinh Tế và Quản Lý.
[5].Bảng cân đối kế toán của công ty TNHH Vận tải và Thương mại Nam Long
[6].Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Vận tải và Thương mại Nam Long
[7].Báo cáo tình hình sản xuất và tiêu thụ của công ty TNHH Vận tải và Thương mại Nam LongTÀI LIỆU THAM KHẢO – NGÀNH TÀI CHÍNH

1. Giáo trình “Phân tích tài chính doanh nghiệp” – đồng chủ biên PGS.TS.Nguyễn Trọng Cơ, PGS.TS.Nguyễn Thị Thà – Nhà xuất bản tài chính năm 2014.
2. Giáo trình “Quản trị tài chính doanh nghiệp” – chủ biên PGS.TS.Phạm Quang Trung – Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân năm 2014.
3. Giáo trình “quản trị tài chính doanh nghiệp” – đồng chủ biên PGS.TS.Vũ Duy Hào, PGS.TS.Đàm Văn Huệ – Nhà xuất bản giao thông vận tải năm 2014.
4. Những bài khóa luận của sinh viên năm trước.
5. Các trang web: tailieu.vn, luanvan.net….


TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Khoa Quản lý Kinh doanh – ĐH Công Nghiệp Hà Nội, Đề cương bài giảng ngân hàng thương mại.
[2] PGS.TS Nguyễn Hữu Tài, Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ, trường đại học Kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2009.
[3] Khoa Quản lý Kinh doanh – ĐH Công Nghiệp Hà Nội, Đề cương bài giảng Kế toán Ngân hàng.
[4] Peter S.Rose, Quản trị Ngân hàng thương mại, Sách tham khảo, Nhà xuất bản Tài chính, năm 2001.
[5] Tạp chí Ngân hàng các số năm 2013, 2014, 2015.
[6] Các báo cáo tài chính ABBANK Thành Phố Bắc Ninh các năm 2013, 2014, 2015.
[7] Luật số 46/2010/QH12, Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
[8] Luật số 47/2010/QH12, Luật các tổ chức tín dụng.
[9] Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng.


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Vận Tải & Thương Mại Nam Long giai đoạn 2013-2015.
2. Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Vận Tải & Thương Mại Nam Long giai đoạn 2013-2015.
3. Th.S NGƯT Nguyễn Thị Lân, Th.S Nguyễn Thanh Huyền, (2011), Đề cương bài giảng tài chính doanh nghiệp, NXB Lao động- Xã hội.
4. T.S NGƯT Đỗ Thị Thanh Vân, Th.S NGƯT Nguyễn Thị Lân, (2011), Đề cương bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp, NXB Lao Động – Xã Hội.


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình Tài chính Doanh nghiệp, PGS.TS Lưu Thị Hương, NXB Thông kê 2003.
2. Giáo trình Lý thuyết Tài chính Tiền tệ, PGS.TS Nguyễn Hữu Tài, NXB Thống Kê 2003.
3. Báo cáo tài chính, Phòng kế toán Công ty
4. Giáo trình Quản trị Tài chính Doanh nghiệp
5. Một số luận văn khóa trước