NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Buớc 1: Tìm hiểu chung về doanh nghiệp

 • Lịch sử hình thành và phát triển doanh nghiệp, cơ sở thực tập.
 • Mô hình tổ chức, nhân sự của doanh nghiệp, cơ sở thực tập.
 • Vùng thị trường chủ yếu của doanh nghiệp đang hoạt động.
 • Các loại sản phẩm và dịch vụ đang kinh doanh.
 • Quy trình công nghệ, kỹ thuật sản xuất- tác nghiệp, quản trị chất lượng.
 • Quy mô sản xuất kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp (Vốn, tài sản, doanh thu, lợi nhuận, cơ sở vật chất).

Buớc 2: Đi sâu nghiên cứu các lĩnh vực quản trị, chọn một lĩnh vực phù hợp viết đề cương chi tiết và chuyên đề tốt nghiệp.

 1. Lĩnh vực sản xuất tác nghiệp

*  Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh

 • Các khái niệm về hiệu quả kinh doanh.
 • Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

*  Dự báo nhu cầu sản xuất

–    Khái niệm về dự báo.

–    Sự cần thiết nghiên cứu công tác dự báo.

–    Một số phương pháp dự báo cơ bản.

–    Thực trạng công tác dự báo của cơ sở thực tập.

*  Quản lý dự trữ

–   Vai trò tác dụng của dự trữ và quản lý dự trữ.

–   Những nội dung cơ bản của quản lý dự trữ.

–  Các phương pháp quản lý dự trữ chủ yếu.

–  Thực trạng công tác quản lý dữ trữ của cơ sở thực tập.

* Các vấn đề khác

–  Nghiên cứu tổ chức dây chuyền công nghệ, hiệu quả của các phương án hiện đại hoá công nghệ. So sánh hiệu quả của các phương án tổ chức công nghệ, những nhân tố tác động đến áp dụng công nghệ sản xuất.

–  Cơ cấu tài sản, máy móc thiết bị và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, số lượng tài sản cố định bình quân, kết cấu tài sản cố định, hệ số sử dụng công suất năng lực sản xuất hiện tại, khả năng tăng cường hiệu quả.

 1. Lĩnh vực nhân sự

* Thực trạng quản lý lao động trong doanh nghiệp

–   Các khái niệm về lao động và quản lý lao động.

–    Số lượng lao động.

–   Trình độ người lao động.

–   Cơ cấu bộ máy quản lý trong doanh nghiệp.

–   Tình hình năng suất lao động và tăng năng suất lao động.

–   Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý.

* Tình hình công tác trả lương trong doanh nghiệp.

–   Khái niệm, vai trò của tiền lương đối với sản xuất kinh doanh.

–   Tiền lương với góc độ là đòn bẩy kinh tế.

–   Các hình thức trả lương, ưu nhược điểm của từng hình thức.

–   Định mức tiền lương

* Các vấn đề khác

–   Công tác đánh giá nhân sự, các hình thức động viên người lao động, tạo động lực làm việc.

–   Hệ thống tổ chức bộ máy quản trị trong doanh nghiệp.

 1. Lĩnh vực Marketing

* Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm

–  Khái niệm, vai trò tiêu thụ và quản lý tiêu thụ sản phẩm.

–  Các hình thức tiêu thụ sản phẩm.

–  Hiệu quả của các hình thức tiêu thụ sản phẩm, các kênh phân phối sản phẩm.

* Các hình thức hỗ trỡ tiêu thụ sản phẩm

–  Xúc tiến tiêu thụ, vai trò của xúc tiến tiêu thụ sản phẩm.

–  Các hình thức cơ bản xúc tiến tiêu thụ sản phẩm.

–  Hiệu quả của các hình thức xúc tiến tiêu thụ sản phẩm.

–  Việc áp dụng các hình thức xúc tiến tiêu thụ tại doanh nghiệp thực tập.

* Các chính sách Marketing của doanh nghiệp

–  Khái niệm về các chính sách Marketing.

–  Những nội dung cơ bản của các chính sách Marketing.

+ Chính sách sản phẩm

+ Chính sách giá

+ Chính sách phân phối

+ Chính sách xúc tiến tiêu thụ

– Hiệu quả của các chính sách

* Các vấn đề khác

–  Nghiên cứu những diễn biến, quy mô thị trưòng hàng hoá dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích các chiến lựơc marketing của doanh nghiệp.

–  Xây dựng các chính sách gía cả sản phẩm theo các phương pháp khác nhau để ứng xử trong cạnh tranh.

 1. Lĩnh vực quản trị tài chính

* Phân tích, đánh giá chung về thực trạng tài chính của doanh nghiệp

–  Các khái niệm về tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp.

–  Những nội dung cơ bản của quản trị tài chính doanh nghiệp.

+ Huy động vốn

+ Sử dụng vốn

+ Tình hình đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp

–   Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp.

* Hiệu quả quản lý sử dụng vốn trong doanh nghiệp

–  Khái niệm về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp.

–  Những nội dung cơ bản về quản lý sử dụng vốn trong doanh nghiệp.

+ Quản lý sử dụng vốn cố định.

+ Quản lý sử dụng vốn lưu động.

–  Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp.

 1. Các lĩnh vực khác:Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm dịch vụ và quá trình quản lý chất lượng sản phẩm.

 

Tổng thời gian thực tập từ 22/9/2014 đến 09/01/2015 (bao gồm 01 tuần chuẩn bị) với kế hoạch cụ thể sau:

Thời gian Công việc Yêu cầu
29/9 – 11/10

(2 tuần)

Thực tập tìm hiểu tổng quan về công ty và cơ sở thực tập – Thực tập tại tổ chức/doanh nghiệp được phân công

– Nhận cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập

– Tìm hiểu những vấn đề cơ bản để viết báo cáo tổng quan về công ty:

+ Lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị thực tập

+ Hệ thống tổ chức, chức năng nhiệm vụ của đơn vị thực tập

+ Các lĩnh vực hoạt động của đơn vị thực tập

+ Những khó khăn vướng mắc hiện tại của đơn vị thực tập

+ Công việc cụ thể được đảm nhận và chức năng vị trí của công việc đó trong quá trình thực tập

– Hoàn thành nhiệm vụ được phân công tại đơn vị thực tập

– Đề xuất đề tài viết chuyên đề thực tập

Nộp báo cáo tổng quan về công ty thực tập cho GVHD.

13/10-25/10

(2 tuần)

Xác định tên đề tài và viết đề cương chuyên đề Khảo sát tại cơ sở, phát hiện một vấn đề có ý nghĩa cấp thiết liên quan đến một trong các lĩnh vực/ hoặc một môn học (quản lý chung, quản trị chiến lược, quản trị nhân lực, marketing, quản trị sản xuất vận hành, quản trị chất lượng, quản trị dự án, tài chính-kế toán…)  cần giải quyết

– Xác định tên đề tài chuyên đề thực tập

– Viết đề cương chuyên đề thực tập

 

27/10-15/11

(3 tuần)

Viết chương lý thuyết và thiết kế câu hỏi nghiên cứu -Triển khai khung lý thuyết để viết chương lý thuyết

– Thiết kế câu hỏi nghiên cứu

17/11-20/12

(5 tuần)

Thu thập, phân tích, xử lý số liệu và viết chương thực trạng – Thực hiện điều tra thu thập số liệu

– Phân tích và xử lý số liệu

– Viết chương thực trạng

22/12/2014 -3/1/2015

(2 tuần)

Viết chương giải pháp – Dựa trên các kết quả phân tích ở chương thực trạng để đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp

– Hoàn thiện chương giải pháp

5/1/2015-8/1/2015

(1 tuần)

 

Hoàn thiện chuyên đề thực tập và xin xác nhận – Thực hiện các chỉnh sửa chuyên đề theo hướng dẫn của GV

– Hoàn thiện chuyên đề thực tập

– Xin xác nhận của GVHD và cán bộ hướng dẫn tại cơ sở (theo mẫu chung do chương trình cung cấp)

9/01/2015

 

Nộp chuyên đề thực tập

 

Nộp 3 bản cứng (bìa mềm) của chuyên đề thực tập cho Chương trình (Có đóng kèm bản nhận xét của  cơ quan thực tập và GVHD. Bản nhận xét chỉ cần photo)

Kết thúc thực tập tại cơ sở